غلبه بر ترس در کوهنوردی 1393/09/26
غلبه بر ترس درکوهنوردی

ترس انرژی است ، برترس خود مسلط شوید تا عملکرد شما بهتر شود . دراینجا 5 نکته درخصوص مقابله با ترس برای شما آموزش داده می‌شود .

 

  • تفاوت ترس خود باواقعیت را بدانید.اصولا ترس ناشی از قرار گرفتن در معرض یک موقعیت خطرناک فعلی یا قریب الوقوع است، برعکس اضطراب امری مربوط به آینده و هنوز پیش نیامده است که معمولا با عباراتی همچون اگر چنین شود، مبادا، ممکن است و امثال آن بیان می‌شود. اگر شما ابزار مناسبی دارید، هم طناب وهم تیمی‌های مناسبی دارید، از تجربه و تمرینات کافی برخوردارید، قرار گرفتن درمعرض موقعیت های خطرناک همچون صعود یا فرود ازصخره می‌تواند به موقعیتی برای کسب تجربیات و دیدگاه های جدید و وسیع تبدیل شود. اصولا موقعیت هایی که در آن قرار می‌گیریم حالت منفعل و بی‌خاصیت دارند و این افکار درونی ما است که می‌تواند آنها را تبدیل به ترس یا اضطراب کند. پس در درجه نخست به افکار خود مسلط باشید .
  • توجه داشته باشید که ترس و بویژه ترس از ارتفاع امری کاملا طبیعی است . هرگز به سخنان افرادی که ادعا می‌کنند نمی‌ترسند گوش نکنید. در واقع ترس مکانیزم دفاعی است که موجب حمایت و حفاظت از انسان وسلامتی اوست، توجه کنید که برخی ترس های طبیعی ضامن بقا وحیات انسان هستند. می‌توانید ترس خود را بپذیرید و از آن در جهت رعایت احتیاط های لازم استفاده کنید. در نتیجه همیشه پیش از صعود گره طناب خود را بررسی کنید، مطمئن شوید که آب و غذا و لباس کافی و مناسب همراه می‌برید و همچنین میتوانید ترس و آدرنالین ترشح شده را درمسیر رقابت و انگیزه بیشتر درطی مسیر استفاده کنید . 
  •  درخصوص اینکه از چه چیزهایی می‌ترسید با خودتان کاملا صادق باشید . مابین گرفتار شدن در موقیت فعلی ترسناک و ترس ذهنی خود تفاوت بگذارید، مثلا درصعود ترس از ارتفاع ممکن است ترس واقعی نباشد و ترس اصلی شما ناشی از فرود مشکل این مسیر باشد. آشنایی با ترس های واقعی شما اولین قدم در راه مهار آنهاست . 
  •  در مواجهه با ترس خود از عبارات و جملات تاکیدی استفاده کنید.پس از اینکه با ترس های خود صادق بودیم و آنها را شناختیم می‌توانیم در مواجه با آنها از عبارات تاکیدی ذهنی همچون تو می‌توانی یا قدم به قدم به پیش . 
  • جایگزین کردن عبارت ترس باعبارات دیگراز آنجایی که واژه ترس بار روانی منفی دارد اگر شما این واژه و عبارت را با عباراتی همچون هیجان و چالش در ذهن خودتان جاگزین کنید برنده نیمی از نبرد شده‌اید .